Pályázati felhívás – Szent György Otthon intézményvezető

Pályázat felhívás
Szent György Otthon – Szent János Ispotály
intézményvezetői beosztásának betöltésére

1. A pályázatot meghirdető szerv:
Tát Város Önkormányzata
2534 Tát, Kossuth L. u. 15.
Tel.: 06/33 514-515

2. A meghirdetett munkahely, beosztás:
Szent György Otthon – Szent János Ispotály, intézményvezető beosztás
székhely: 2534 Tát, Szent György tér 1.
közalkalmazotti jogviszony, 5 évre szóló határozott idejű magasabb vezetői megbízás

3. Ellátandó feladatok:
Az intézmény vezetése, a szakmai munka előkészítése, megszervezése, a szakszerű és törvényes működtetés biztosítása. Az intézmény feladatkörébe tartozik a nappali ellátást nyújtó Idősek Klubja működtetése is.

4. Képesítési és egyéb feltételek

– A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM. Rendelet 3. számú mellékletének 8.2 pontja szerint intézményvezető munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú végzettség.

– Szociális szakvizsga (9/2000. (VIII.4.) SzCsM., 1/2000. (I.7.) SzCsM.  6. § (6) bek.).

– Legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén végzett munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

– Az intézményben betöltött munkakörben történő határozatlan idejű kinevezés, vagy a vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés.

– A kinevezés előtt vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

– Büntetlen előélet, cselekvőképesség.

– Magyar állampolgárság.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
–    a végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát (az eredeti okiratokat a meghallgatás során  be kell mutatni),
–    részletes szakmai önéletrajzot,
–    az intézmény vezetésére vonatkozó program szakmai helyzetelemzésre épülő elképzelésekkel,
–    közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy nem áll foglalkozásától eltiltás hatálya alatt,
–    nyilatkozat arról, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság hatálya alatt,
–    nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, valamint
–    nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázat nyilvános testületi ülésen történő elbírálásához.

A pályázat benyújtásának határideje: Közzétételtől számított 30 nap
A pályázatokat az elbírálás előtt bizottság véleményezi, a döntést a személyes meghallgatás után a képviselőtestület az azt követő első ülésén hozza meg.

Az álláshely betölthető: 2017. május 1.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló  1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázatokat benyújtani levélben a település polgármesteréhez kell:
2534 Tát, Kossuth L. u. 15.
Telefon: 06 33/514-515
A pályázat benyújtásához információ a jegyzőtől kérhető.
A borítékra kérjük ráírni: „Intézményvezetői pályázat.”

A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 1/A.§ (9) bekezdésében meghatározott személyekből álló eseti bizottság véleményezi. A pályázatokról Tát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.

You may also like...