Pályázat önkormányzati ingatlan értékesítésére

Pályázat önkormányzati ingatlan értékesítésére

1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Tát Város Önkormányzata, 2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.
Tel.: 33/514-510, 06/33-514-520

2. A pályázat célja:
Önkormányzati ingatlan értékesítése.

3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános, egy fordulós.

4. Pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:
Tát 339 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 2534 Tát, Szent István út 60. szám alatt található ingatlan. Az ingatlan per, teher és igénymentes.
Az ingatlan minimum ajánlati ára: 79.100.000,- Ft + áfa

5. Pályázati feltételek:
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvtv.) 13. § (2) bekezdésének megfelelően nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet. A pályázatot benyújtó szervezetnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az Nvtv. 3. § (1) bekezdésben foglaltakról, vagyis az átláthatóságról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.
A pályázathoz csatolni kell szervezet esetében:
– a 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és aláírási címpéldányt,
– gazdasági társaság csak a törvényes képviselője vagy a Ptk. előírásainak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja útján vehet részt a pályázaton.
A pályázathoz csatolni kell magánszemély esetében:
– személyi iratok másolata

6. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Tát Város Önkormányzata, 2534 Tát, Kossuth Lajos út 15.

7. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok benyújthatók személyesen vagy postai úton. Az ajánlatot zárt borítékban kell benyújtani, melynek minden oldalát aláírással kell ellátni. A borítékon a következő szövegrészt kérjük feltüntetni: „Pályázati ajánlat a Tát, Szent István út 60. ingatlan megvételére”

8. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
– az ingatlan jövőbeli hasznosítása,
– az ingatlan rekonstrukciójára vonatkozó elképzelések,
– megajánlott vételár.
A pályázat nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a fenti szempontok alapján az összességében a legjobb ajánlatot teszi.
Elsődleges szempont nem a vételár.
A pályázatok elbírálása a Bírálóbizottság kizárólagos hatásköre.
A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek a táti székhellyel rendelkező szervezetek, illetve a táti lakcímmel rendelkező magánszemélyek.
A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést legkésőbb az elbírálást követő 60. napon belül köti meg az Önkormányzat.

9. Fizetési feltételek:
A teljes vételár megfizetése az MNV Zrt. ingatlanról való lemondásának kézhezvételétől számított 5 nap.

10. Az ajánlat minimális tartalmi elemei a következők:
– pályázó neve, címe,
– a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy elfogadja-e a pályázati feltételeket,
– az ingatlan rekonstrukciójára vonatkozó elképzelések, tervek, dátumok
– az ingatlan jövőbeli hasznosítására vonatkozó elképzelések részletes leírása,
– a pályázó egyértelmű nyilatkozata az ingatlanért felkínált vételár nagyságáról (egyösszegű megajánlást kér a kiíró),
– a pályázó nyilatkozata az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan,
– a biztosíték megfizetésének igazolása (minimum nettó ajánlati ár 2%-a, melyből bánatpénz 1%) – bankszámlaszám: 12025000-00217381-00100001.

11. Az ajánlatok benyújtásának határideje: 2023. április 28. 12:00 óra.

12. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van. Az ajánlati kötöttség az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejártakor kezdődik.

13. A kiíró jogai:
A kiíró fenntartja azt a jogot, hogy érvényes ajánlatok esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa, illetve visszavonja.

14. Pályázatok elbírálása:
A pályázatokat a Képviselő-testület által megválasztott Bírálóbizottság bírálja el, az ajánlati kötöttség időtartamán belüli ülésén. Ezt követően a Bizottság értesíti az ajánlattevőket, akik 3 napon belül észrevételt tehetnek.

15. Egyéb információ:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Nvtv. 14.§ (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg.
Az Önkormányzat fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati eljárást a döntés meghozataláig akár indokolás nélkül is eredménytelenné nyilváníthatja.
A pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. A többi pályázó részére a biztosíték a döntést követő 10 munkanapon belül visszafizetésre kerül. Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, a pályázati kiírásban bánatpénzként meghatározott összeg az Önkormányzatot illeti.
A tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei, illetve minden egyéb illeték és ügyvédi díj a vevőt terhelik. A késve érkezett pályázatokat a kiíró érvénytelennek minősíti. Az ingatlan igény szerint a kiíróval egyeztetett időpontban a helyszínen megtekinthető. A pályázati eljárásban csak olyan természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vehet részt pályázóként, aki vállalja, hogy az Önkormányzattal szemben bármilyen jogügyletből kifolyó lejárt tartozását legkésőbb a pályázatok benyújtásának határidejéig teljes egészében kiegyenlíti. Ennek elmaradása esetén a pályázót ki kell zárni a pályázati eljárásból.

You may also like...