Intézményvezetői pályázat, Kultúrház

Pályázati felhívás

A pályázatot meghirdető szerv:
Tát Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2534 Tát, Kossuth Lajos u. 15.

Meghirdetett munkahely, beosztás:
Tát Város Önkormányzat Kultúrház és Könyvtár
2534 Tát, Móricz Zsigmond utca. 2/C.
Intézményvezető (igazgató)

A megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja:
2018. július 1. – 2023. július 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az igazgató a közművelődési feladatok (kulturális programok, előadások, rendezvények szervezése) ellátása mellett magasabb vezetői megbízás keretében végzi az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását, valamint a fenntartó által hozott döntések végrehajtását. Vezetőként felelős az intézmény működéséért, gazdálkodásáért, képviseletéért, a tevékenység megszervezéséért, irányításáért, színvonaláért és szabályosságáért.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítása és juttatások a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.), a vezetői pótlék a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény végrehajtására a művészeti, közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet alapján történik.

Pályázati feltételek:
Felsőfokú közművelődési szakképzettség.
Közművelődési területen szerzett legalább öt év szakmai tapasztalat.
A  Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés.
Magyar nyelvtudás.
Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.
Előnyt jelent a szakmában eltöltött vezetői gyakorlat.

Pályázathoz benyújtandó iratok és igazolások:
Rövid önéletrajz és részletes szakmai önéletrajz.
Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, fejlesztési elképzelések.
Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata.
Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
Államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítvány másolata, vagy nyilatkozat két éven belüli elvégzéséről. (150/1992.(XI.20.) Korm. rendelet 6/G.§(2) bek.)

Hozzájárulás személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá ahhoz, hogy pályázata tartalmát az annak elbírálásában részt vevők megismerhetik.
Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló képviselő-testület a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.
Nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

A pályázat benyújtásának határideje:
a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv
internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.

A pályázat benyújtásának módja:
A pályázatot írásban papír alapon és elektronikus úton is be kell nyújtani.
Postai úton, a pályázatnak Tát Város Önkormányzata címére történő megküldésével.
(2534 Tát, Kossuth L. u. 15.)
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 89/2018.,  valamint a beosztás megnevezését: Kultúrház és Könyvtár igazgató.
Személyesen: Táti Közös Önkormányzati Hivatal (2534 Tát, Kossuth L. u. 15.)
Elektronikus levélcím: tatjegyzo@tat.hu

A pályázat elbírálásának rendje:
A pályázót a Képviselő-testület által létrehozott bizottság kibővített ülésén személyesen hallgatja meg.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Turi Lajos polgármester és
Dérné dr. Varga Katalin jegyző a 06-33-514-515-ös telefonszámon.

You may also like...