Felhívás az ingatlanok parlagfű mentesítésére

Tisztelt Lakosok!
Napjainkban számos egyéb veszélyforrás mellett sokunk életét keserítik meg az allergén növények, ezért a kellő időben történő védekezés kiemelten fontos. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdésében foglalt előírás szerint a földhasználó, az ingatlan tulajdonosa köteles minden év június 30. napjáig a használatában, tulajdonában levő ingatlanon, a parlagfű növényen a virágbimbó kialakulását megakadályozni, majd ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
Minden év június 30. napja után megkezdődik fenti kötelezettség betartásának az ellenőrzése. A helyszíni ellenőrzésre belterületen az önkormányzat jegyzője, illetve a Megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságai jogosultak, emellett eljárás lakossági bejelentés alapján is indulhat. A helyszíni ellenőrzésről az érintettet előzetesen nem kell értesíteni, az távollétében is megtartható.
Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó, a tulajdonos nem tesz eleget, tehát az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, a közérdekű védekezést el kell rendelni. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket a földhasználónak, az ingatlantulajdonosának kell megfizetni. A közérdekű védekezést a jegyző megbízása alapján arra jogosult vállalkozó végzi el.
A költségek magukban foglalják, a vállalkozó költségét (ha a közérdekű védekezést végrehajtotta), de ki kell fizetni a vállalkozó kiszállási költségét is, amennyiben az elrendelés és végrehajtás közötti időben a földhasználó, a tulajdonos elvégezte a mentesítést. A közérdekű védekezés költségén túl, növényvédelmi bírságot kell fizetnie a földhasználónak, a tulajdonosnak. Bírság kiszabására belterület esetében is a Kormányhivatal jogosult. A közérdekű védekezés elrendelését követően az önkormányzat jegyzője köteles az ügyben keletkezett iratokat továbbítani az eljárásra jogosult Kormányhivatalnak. A növényvédelmi bírságot minden esetben ki kell szabni, a hatóságnak e tekintetben nincs mérlegelési lehetősége.
A növényvédelmi bírság alapja a parlagfűvel fertőzött terület nagysága. A bírság legkisebb összege 15.000,- Ft, legmagasabb összege 15.000.000,- Ft.
Tisztelettel kérünk mindenkit, hogy maga, családja és környezete egészségének megóvása érdekében fokozottam ügyeljen fenti kötelezettségének betartására.

Dérné dr. Varga Katalin
jegyző
Táti Közös Önkormányzati Hivatal

You may also like...