A tűzgyújtás szabályairól

Mivel a tavasz beköszöntével egyre több a kerti munka, ismételten közzétesszük a tűzgyújtás szabályainak tavalyi változásait:

Tájékoztatjuk Tát Város lakosságát, hogy 2015. március 5-én hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: új OTSZ), amelynek értelmében megváltoztak többek között a szabadtéri tűzgyújtás szabályai (225. §- 228. §).

Szabadtéri tűzgyújtás szabályai:

Az új OTSZ értelmében TILOS a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése, továbbá az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladékoktól, száraz növényzettől mentesen tartani.

Kérelem benyújtásával kapcsolatos szabályok:

Külterületen irányított égetést végezhet az ingatlan tulajdonosa a tűzvédelmi hatóság engedélyével, maximum 10 ha egybefüggő területen! Az engedélyre irányuló kérelmet az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig kell benyújtani a területileg illetékes tűzvédelmi hatósághoz, amelyet a hatóság a kérelem beérkezésétől számított 5 MUNKANAPON belül bírál el.

A kérelemnek tartalmaznia KELL:
– a kérelmező nevét és címét,
– az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi számmal megadott helyét,
– az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
– az irányított égetés indokát,
– az égetéssel érintett terület nagyságát,
– az égetés folyamatának pontos leírását,
– az égetést végző személyek nevét, címét,
– az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét, mobiltelefonszámát,
– a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett intézkedéseket és
– a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott  eszközök felsorolását.

Az égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, valamint az égetés befejezése után a helyszínt át kell vizsgálni és a parázslást vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal meg kell szüntetni.

Tarló, lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék égetése során követendő szabályok:

Az irányított égetés esetén a tarlót minden oldalról felgyújtani, és lábon álló gabona mellett tarlót égetni TILOS!

A tarlót égetés előtt 3 méter szélességben körül kell szántani, vadriasztást kell tartani, a fasorok védelme érdekében legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani.

Amennyiben 10 ha-nál nagyobb területen szükséges tarlót égetni, az csak és kizárólag szakaszosan végezhető. A tarló égetése során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámokkal, megfelelő létszámú kioktatott személy jelenlétét biztosítani kell!

Megelőzés érdekében:

A vasút és a közút mindkét oldalán, annak kezelője köteles a szélső vasúti vágánytengelytől legalább 4 méter széles, közút szélétől legalább 3 méter széles védősávot kell kialakítani, amelyet az aljnövényzettől, gallytól tisztán kell tartani. Tisztán tartásáról a védősávval érintett terület tulajdonosa, kezelője, bérlője köteles gondoskodni.

Szankcionálás:

Szabadtéren keletkező tűzesetek kapcsán, tűzvédelmi szabály megszegése esetén a tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki, melynek mértéke 100.000.- Ft-tól 3.000.000.- Ft-ig terjedhet.

A kerti hulladéktól a tulajdonosok általában égetéssel szabadulnak meg, mivel ez a legegyszerűbbnek tűnő és megszokott megoldás. A kerti hulladék égetése a hatályos jogi szabályozás alapján tiltott. Ez alól a tiltás alól abban az esetben van kivétel, ha az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza a belterületen belül történő égetés feltételeit. Amennyiben nincs ilyen rendelete az önkormányzatnak, abban az esetben tilos kerti hulladékot égetni.

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. tv. 18. §-a meghatározza a gazdálkodók tűzvédelmi és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait. E szerint: (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek:

a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló – jogszabályban, hatósági határozatban előírt – tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;

b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében – előzetes egyeztetés alapján – a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;

c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;

d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme – a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása – a tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.

A tűzvédelmi törvényben megfogalmazottak értelmében a szabadtéri tüzes időszakot megelőzően fel kell szólítani a földterület tulajdonosait a száraz növényzet eltávolítására, hiszen a szabadtéri tűz elleni preventív védelme máshogy nem megoldható. A parlagon kialakult tűzesetet követően, illetve a terület gondozatlansága esetén a felszólítást követően szankciót kell kezdeményezni a terület tulajdonosa, kezelője, használója ellen.

A felügyelet mellett történő égetés végrehajtásának alapvető akadálya a jelenleg hatályos, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet. Az alapvető tilalom alól abban az esetben ad felmentést a rendelet, ha egyéb jogszabály másként rendelkezik. Ilyen rendelet a fent említett rendelet az OTSZ, valamint a természetvédelmi területeken növény-egészségügyi indokból, vagy természeti kár megelőzése okán, esetleg erdészeti területen vágástéri hulladékok engedéllyel történő elégetésére gyújtott tűz.

Tát Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről szóló  6/2011. (II.25.) önkormányzati rendelete a honlapon megtekinthető.

Tát Város Önkormányzata

You may also like...