Óvodavezetői pályázat

Óvodavezetői pályázat
(Letölthető az alábbi hivatkozásra kattintva: Óvodaveeztői pályázat )

 

A pályázatot meghirdető szerv:

Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás

2534 Tát, Kossuth Lajos u. 15.

 

Meghirdetett munkahely, beosztás:

Tát Város Önkormányzati Napköziotthonos Óvoda

2534 Tát, Móricz Zsigmond u. 3.

Intézményvezető

 

A megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja

2018. július 1. – 2023. július 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az önállóan működő, társulásban működtetett alapfokú köznevelési intézmény (óvoda) vezetése. Az óvodavezető feladata az intézmény irányítása, szakszerű és törvényes működésének megszervezése, az óvodáskorú gyermekek oktatásának-nevelések megszervezése, az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatok ellátása.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény, valamint a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet és a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 67. § (1) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében meghatározott végzettség és szakképzettség,

pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,

legalább 5 év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat,

a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló vagy történő, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A  Kjt. 20.§ (2) bekezdésében foglaltaknak való megfelelés.

Magyar nyelvtudás.

Vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség.

Előnyt jelent a szakmában eltöltött vezetői gyakorlat, német nyelvtudás.

 

Pályázathoz benyújtandó iratok és igazolások:

Rövid önéletrajz és részletes szakmai önéletrajz.

Az intézmény vezetésére vonatkozó program.

Az intézményvezetői megbízás feltételeit igazoló dokumentumok másolata.

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

Hozzájárulás személyes adatainak pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, továbbításához, továbbá ahhoz, hogy pályázata tartalmát az annak elbírálásában részt vevők megismerhetik.

Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázatot elbíráló Társulási Tanács a személyét érintő ügy tárgyalásakor nyilvános ülést tartson.

Nyilatkozat arról, hogy az állás elnyerése esetén eleget tesz vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

A kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv

internetes oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot írásban papír alapon és elektronikus úton kell is be kell nyújtani.

Postai úton, a pályázatnak Tát Város Önkormányzata címére történő megküldésével.

(2534 Tát, Kossuth L. u. 15.)

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 90/2018., valamint a beosztás megnevezését: Óvodavezető.

Személyesen: Táti Közös Önkormányzati Hivatal (2534 Tát, Kossuth L. u. 15.)

Elektronikus levélcím: tatjegyzo@tat.hu

 

A pályázat elbírálásának rendje:

A pályázatokat a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet 23. §-ában és nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 189-191. §-ában meghatározott szervezetek véleményezik.

A pályázót a kinevezési jogkör gyakorlója által létrehozott öt tagú bizottság hallgatja meg. A kinevezésről

Tát-Mogyorósbánya Óvoda és Bölcsőde Intézményfenntartó Társulás Társulási Tanácsa dönt.

 

Javaslom, hogy a bizottság tagjai Kátai Ferencné, Poszpisek-Nemes Bernadett, Kostyál János, Németh Péter és ifj. Havrancsik Tibor társulási tanácstagok legyenek azzal, hogy a meghallgatásra a társulási tanács valamennyi tagja meghívást kap.

 

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt Turi Lajos Tát Város polgármestere, a Társulási Tanács elnöke és Dérné dr. Varga Katalin jegyző a 06-33-514-515-ös telefonszámon.

You may also like...