Szellemiség, célkitűzések

Az iskola szellemisége, iskolánk alapvető pedagógiai célkitűzései

A művészi zene az emberiség kultúrtörténetében, de személyes életünkben is egyedülálló, mással nem pótolható funkciót tölt be. A művészi zene – melynek ismeretétől, befogadási készségétől, gyakorlatától biztos ízlést, megalapozott világlátást, pozitív életvezetést remélhetünk, e jövőt meghatározó cél elérésének semmi mással nem pótolható eszköze.

A zenei anyanyelv a nemzeti és nemzetiségi hagyományok és valamennyi nemzet közös kincsét jelentő egyetemes zenei értékek ismeretén és befogadásán keresztül a szülőföld, a hazaszeretet fontosságára irányítjuk növendékeink figyelmét, nyitottá formálva más nemzetek kulturális kincseinek tiszteletére. Segítjük a közös Európa közös értékeinek befogadását, egy európai identitás vállalását.

Céljaink:
· A zeneirodalom remekművein keresztül megalapozni növendékeink biztos ízlésének kialakulását.

· Hangszertechnikai képzéssel kialakítani az aktív zenei gyakorlatban való részvétel lehetőségét.

· Kiemelt fontosságú a kamarazenei – zenekari – tevékenység.

· Munkánk során ezeket figyelembe véve törekszünk arra, hogy a hangszeres és vokális tudás elsajátítása mellett, a hozzánk járó gyermekek egész személyiségét fejlesszük. Nyissuk ki szemüket a művészetekre, teremtsünk olyan közeget, ahol a klasszikus és népzene szeretete természetes, értékes emberi tulajdonság.

· Tevékenységünk középpontjában a gyermek áll, célunk a zenei ízlés megalapozásán keresztül elősegíteni személyiségének kibontakoztatását. A kamarazene, a zenekari játék az önismeret, magasrendű alkalmazkodó képesség, társas kapcsolatok, figyelemmegosztás, érzékenység fejlesztésének eszköze iskolánkban.

· Ezeknek a céloknak az elérése, a pedagógiai hatásrendszer tervszerű megvalósítása érdekében fogalmaztuk meg pedagógiai programunkat.