Európai Védőoltási Hét 2016.: Zárjuk be az immunizációs rést!

Az Egész­ség­ügyi Világ­szer­ve­zet 2005-ben hir­dette meg első alka­lom­mal az Euró­pai Védőol­tási Hét prog­ram­ját, mely­hez Magyar­or­szág is csat­la­ko­zott. Az ápri­lis utolsó heté­ben ünne­pelt immu­ni­zá­ciós világ­hét célja, hogy elő­se­gítse az oltá­sok szé­les körű alkal­ma­zá­sát a beteg­sé­gek meg­elő­zé­sére, min­den kor­osz­tály­ban.

Az immu­ni­zá­ció mil­liók éle­tét menti meg és szé­les kör­ben elis­mert mint a világ leg­si­ke­re­sebb és haté­ko­nyabb talál­má­nya az orvostudományban.

Egy több éves kam­pány máso­dik éve

Az idei év üze­nete az eddig elért hatal­mas sike­rek hang­sú­lyo­zása mel­lett a további kihí­vá­sok feltérképezése.

A 2016-os kam­pány emel­lett kiemelt hang­súlyt fek­tet a ser­dülők és a felnőt­tek egy éle­ten keresz­tül tartó immu­ni­zá­lá­sára. Fon­tos cél ezek mel­lett a világ figyel­mé­nek fel­hí­vása a veszé­lyez­te­tett körül­mé­nyek­nek kitett lakos­ság eléré­sére, a háború és a ter­mé­szeti kataszt­ró­fák súj­totta terü­le­te­ken élők oltására.

Az aka­dá­lyok elhá­rí­tása az immu­ni­zá­ció útjából

A WHO 194 tag­or­szága által meg­fo­gal­ma­zott Glo­bá­lis Vak­cina Akció­terv célja, hogy a védőol­tá­sok 2020-ra vala­mennyi ország­ban elér­hetőek legyenek.

Ennek lépé­sei:

– védőol­tás által meg­előz­hető meg­be­te­ge­dé­sek elő­for­du­lá­sá­nak meg­elő­zése mint pél­dául a kanyaró, a rube­ola, vala­mint az anyai és újszü­lött kori tetanusz.

– az orszá­gos immu­ni­zá­ciós prog­ra­mok erő­sí­tése és támogatása

– új, tovább­fej­lesz­tett oltó­anya­gok bevezetése

– a követ­kező gene­rá­ciós vak­ci­nák és tech­no­ló­giák kuta­tá­sát és fej­lesz­té­sét célzó törek­vé­sek ösztönzése

Eddig elért sikerek:

Több ígé­re­tes fej­le­mény is jelent­ke­zett az elmúlt évben:

– 86 ala­csony és köze­pes jöve­delmű ország­ban 128 új oltó­anya­got kezd­tek el hasz­nálni 2010 óta

– Afri­ká­ban nem volt vad polio­ví­rus okozta meg­be­te­ge­dés 2014 augusz­tus óta — egy hatal­mas siker, ami köze­lebb hozta a régiót a jár­vány meg­szű­né­sé­hez mint valaha

– Indi­á­ban sike­rült tel­jes mér­ték­ben fel­szá­molni az anyai és újszü­lött kori teta­nuszt, bizo­nyítva ezzel, hogy a fertőző beteg­sé­gek eltör­lése komoly kihí­vást jelentő körül­mé­nyek között sem lehetetlen

– Ame­rika az első­ként vált olyan régi­óvá, ahol tel­jes eli­mi­ná­ci­óra került a rube­ola és a szü­le­tés­kori rube­ola szindróma

A jövő kihívásai:

A Vak­cina Évti­ze­dé­nek cél­jai felé hala­dás néhány ország­ban meg­re­kedni lát­szik, azon­ban az egész­ség­ügyi ellá­tás fej­lesz­tése, az immu­ni­zá­ciót érintő pon­tos infor­má­ciók vala­mint a poli­ti­kai és gaz­da­sági támo­ga­tás erő­sí­tése javít­hat a cél­kitű­zé­sek elérésében.

Komá­rom — Esz­ter­gom Megyei Kor­mány­hi­va­tal Nép­egész­ség­ügyi Főosztály

You may also like...